Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN CITY CHEQUES

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen City Cheques en opdrachtgever, ook wanneer die (rechts) handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van opdrachtgever wordt door City Cheques uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van de genoemde besloten vennootschap en de voor City Cheques werkzame personen. Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door City Cheques.

2. Aanbod, aanvaarding en overeenkomst

2.1 Een aanbieding of (prijsopgave) van City Cheques bindt haar niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.

2.2 City Cheques is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van reden te weigeren c.q. niet uit te voeren. Voor het bewijs van de inhoud van de opdracht en de vervolginstructies geldt de dossieradministratie van City Cheques voor partijen als bindend bewijs.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand zodra City Cheques een order van opdrachtgever schriftelijk aanvaardt middels een opdrachtbevestiging of door uitvoering aan de order te geven. Indien City Cheques op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en betalingscondities voor die prestatie, dient opdrachtgever City Cheques daarvoor te betalen conform de dan bij City Cheques geldende tarieven. Voor zover opdrachtgever een aanbod van City Cheques aanvaardt met afwijkingen van ondergeschikte betekenis, maken die afwijkingen geen deel uit van de overeenkomst en komt de overeenkomst tot stand overeenkomstig CityCheque’s aanbod.

2.4 Alle opgaven door City Cheques zijn met zorg gedaan maar City Cheques kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. Getoonde of verstrekte monsters, tekeningen of modellen zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten en diensten. Slechts bij ernstige afwijkingen van de opgaven van City Cheques of van de tekeningen of modellen, kan ontbinding plaatsvinden.

2.5 City Cheques zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal bij de keuze van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleg voeren met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van City Cheques voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien City Cheques derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door City Cheques mede namens de desbetreffende opdrachtgever van City Cheques aanvaard.

3. Duur/eind van de opdracht

3.1 Iedere opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien de opdracht naar tijd of inhoud is beperkt, eindigt deze door het volbrengen van de tijd of de opdracht.

3.2 City Cheques is gerechtigd de opdracht tussentijds per direct op te zeggen indien opdrachtgever niet of niet adequaat reageert op voorafgaande verzoeken van City Cheques. In dat geval gelden onverkort de na te melden tarieven en wordt afgerekend als ware de opdracht voltooid door City Cheques met inachtneming van de eventueel door City Cheques bespaarde kosten.

4. Tarieven

4.1 Indien de overeenkomst is aangegaan voor een vast bedrag, houdt City Cheques het recht meer werkzaamheden dan vermeld in de opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, mits deze werkzaamheden voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn. Opdrachtgever wordt –tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is– vooraf schriftelijk op de hoogte gebracht van de uitvoering van deze aanvul-lende werkzaamheden, in welk geval hij binnen vijf werkdagen schriftelijk dient te berichten dat hij zich met de extra werkzaamheden en daarmee samenhangende kosten niet kan verenigen, bij gebreke waarvan City Cheques bevoegd zal zijn de aanvullende werkzaamheden onverkort uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen. Voor werkzaamheden van derden die door City Cheques bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld is opdrachtgever –naast de kosten van die derden- een opslag aan City Cheques verschuldigd van 15% gerekend over het bedrag dat door de derden aan City Cheques in rekening wordt gebracht.

5. Leveringstermijn

5.1 De door City Cheques opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor City Cheques geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan City Cheques verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door City Cheques zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is geen fatale termijn. Genoemde termijnen gaan in op de datum van de schriftelijke orderbevestiging door City Cheques. Indien opdrachtgever gegevens dient aan te leveren, gaan de termijnen lopen vanaf de dag van ontvangst door City Cheques, doch niet eerder dan op de datum van de schriftelijke orderbevestiging.

5.2 Bij overschrijding van enige termijn heeft opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding terzake. Opdrachtgever heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de termijn zodanig is dat van opdrachtgever redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij (het desbetreffende gedeelte van) de overeenkomst in stand laat. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd, na ingebrekestelling bevattende een redelijke nadere nakomingstermijn, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden of op te zeggen, echter slechts voor zover dat strikt noodzakelijk is.

6. Betaling

6.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder korting of inhouding, binnen 8 dagen na factuurdatum aan City Cheques plaats te vinden.

6.2. Bij twijfel omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, is City Cheques gerechtigd te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt dan wel zekerheid wordt verstrekt, bij gebreke waarvan City Cheques gerechtigd is haar werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten c.q. te beëindigen onverminderd het recht van City Cheques op betaling van reeds verrichtte werkzaamheden en schadevergoeding.

6.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, een gedeelte van een kalendermaand voor een volle gerekend. Telkens na afloop van een kalenderjaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Indien opdrachtgever ook na het verstrijken van een nadere betalingstermijn niet volledig heeft betaald dient hij City Cheques alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten met een minimum van 15% over het restant factuurbedrag, te vergoeden. Indien door City Cheques, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan opdracht-gever uitstel voor het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

7. Retentierecht

7.1 City Cheques is bevoegd alle stukken die direct of indirect betrekking hebben op de opdracht waaronder begrepen de stukken die door of namens opdrachtgever aan City Cheques zijn aangeleverd alsmede de eigen stukken van City Cheques die in het kader van de opdracht door haar zijn geproduceerd, onder zich te houden tot het moment waarop opdrachtgever aan al zijn contractuele en wettelijke verplichtingen jegens City Cheques zal hebben voldaan vermeerderd met eventuele rente en kosten, zulks voor zover de door opdrachtgever aangeleverde zaken bewerking hebben ondergaan door City Cheques.

8. Risico van opslag informatie

8.1 Eventuele beschadiging of verlies van bij City Cheques of derden opgeslagen informatie van de opdrachtgever is voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij City Cheques aantoonbaar te kort is geschoten in haar verplichting tot zorgvuldige opslag. Het is City Cheques toegestaan de toevertrouwde informatie op te slaan onder gebruikmaking van geautomatiseerde systemen.

8.2 Het risico van beschadiging en verlies tijdens vervoer of verzending is steeds voor rekening van de opdrachtgever ongeacht door of namens wie het vervoer plaatsvindt.

8.3 City Cheques wordt door opdrachtgever gevrijwaard voor de aanspraken van derden ter zake.

9 Verspreiding

9.1 In geval verspreiding van hetgeen City Cheques ten behoeve van opdrachtgever heeft aangeleverd tot de opdracht behoort, zal City Cheques zich inspannen een zorgvuldige verspreiding plaats te laten vinden. De keuze in de wijze(n) en het eventuele tempo van verspreiding is aan het redelijke – professionele – oordeel van City Cheques en wordt mede bepaald door de beschikbaarheid en kwaliteit van de daarvoor benodigde (derden) verspreiders.

9.2 Respons van derden op het aldus verspreide wordt niet door City Cheques gegarandeerd en het gebrek daaraan kan nimmer grond opleveren voor opschorting of opheffing van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever. Een eventuele periodieke (termijn) betalingsplicht van opdrachtgever staat los van de voortgang van de verspreiding.

9.3 Een eventueel overschot van verspreide c.q. bij City Cheques ten behoeve van opdrachtgever opgeslagen zaken dient op eerste schriftelijk verzoek van City Cheques door opdrachtgever te worden afgehaald althans uiterlijk binnen drie maanden na dat verzoek bij gebreke waarvan het City Cheques vrij staat tot afvoer en/of vernietiging van die zaken over te gaan.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De intellectuele eigendomsrechten van hetgeen City Cheques voor opdrachtgever heeft vervaardigd komen toe aan City Cheques tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zulks geldt tevens voor producten en/of diensten die voortbouwen op een ontwerp waarop intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever rusten.

10.2 Indien City Cheques producten en/of diensten vervaardigt of doet vervaardigen in specifieke opdracht van opdrachtgever op basis van een ontwerp c.q. (software) product dat niet van City Cheques afkomstig is, vrijwaart opdrachtgever City Cheques ter zake van alle inbreuken met betrekking op intellectuele eigendomsrechten van derden.

10.3 Alle door City Cheques verstrekte stukken zoals rapporten, analyses, adviezen e.d. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming vanCity Cheques worden verveelvoudigd c.q. openbaar worden gemaakt, ter kennis aan derden worden gebracht tenzij daartoe voor opdrachtgever een wettelijke verplichting bestaat.

11. Persoonsgegevens

11.1 De in het kader van de opdracht verkregen persoonsgegevens worden door City Cheques gebruikt ten behoeve van de uitvoering van haar werkzaamheden; indien de gegevens zijn verkregen van opdrachtgever al dan niet in het kader van de uitvoering van de opdracht voor opdrachtgever, blijft opdrachtgever steeds geheel aansprakelijk voor (de wijze van) het door City Cheques gekozen gebruik van die gegevens; opdrachtgever vrijwaart City Cheques voor claims van derden terzake.

12. Reclames

12.1 Reclames inzake gebreken aan het geleverde dienen binnen 8 dagen nadat deze gebreken redelijkerwijs geconstateerd konden worden, althans binnen 14 dagen na beëindigen van het betreffende onderdeel van de opdracht, schriftelijk aan City Cheques te worden meegedeeld. Opdrachtgever heeft geen recht op reclame als hij zijn verplichtingen uit de overeenkomst jegens City Cheques niet is nagekomen.

12.2 Indien tijdig, juist en gegrond is gereclameerd, heeft City Cheques de keus het gebrek te herstellen dan wel het overeengekomene alsnog te leveren hetzij een korting op de prijs te geven. Door voldoening aan een van deze prestaties binnen redelijke termijn is City Cheques gekweten van haar verplichtingen en is zij geen schadevergoeding verschuldigd.

13. Overmacht

13.1 Indien City Cheques door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.2 Onder overmacht van City Cheques wordt verstaan elke van de wil van City Cheques onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of oneconomisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van City Cheques kan worden verlangd. Onder overmacht dient in ieder geval gerekend te worden iedere vertraging of verhindering ontstaan door hulppersonen die door of namens City Cheques zijn ingeschakeld bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

14. Aansprakelijkheid

14.1 City Cheques is niet aansprakelijk voor (in)directe schade van opdrachtgever of derden w.o. begrepen gevolg-schade. Opdrachtgever dient City Cheques voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, te vrijwaren. Deze beperking van aansprakelijkheid blijft buiten toepassing als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van City Cheques.

14.2 De aansprakelijkheid van City Cheques, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zij in het betreffende geval van haar beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt of, indien geen uitkering op basis van een verzekering kan plaatsvinden: tot het bedrag van de betreffende contractsom (exclusief btw) met een maximum van € 2.500,–.

15. Ontbinding

15.1 City Cheques is gerechtigd middels een schriftelijke verklaring de overeenkomst (buiten) gerechtelijk te ontbinden – naast de gevallen genoemd in de wet – indien opdrachtgever de vrije beschikking over zijn inkomen en vermogen geheel/of gedeeltelijk verliest ongeacht of zulks geschiedt krachtens een wettelijke maatregel zoals faillissement dan wel in verzuim is in de nakoming van enige verplichting uit de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden. Zulks laat onverlet het recht van City Cheques volledige schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.

16. Anti wervingsbeding

16.1 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van deze overeenkomst en twee jaar na beëindiging daarvan geen werknemers van City Cheques, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van City Cheques, in dienst nemen dan wel op een andere wijze, direct of indirect, voor zich laten werken.

16.2 Onder werknemers worden in dit kader verstaan natuurlijke- en/of rechtspersonen die in het kader van de door City Cheques -dan wel aan haar gelieerde onder-nemingen- uitgevoerde werkzaamheden, zijn ingeschakeld tijdens de duur van de overeenkomst met opdrachtgever.

17. Aanvullende voorwaarden m.b.t. ‘City Cheques’

17.1 City Cheques verkoopt en levert de ‘City cheques’, hierna: ‘de cheques’. De cheques geven recht op korting bij aankoop van producten of diensten. In de daarbij behorende Gids – hierna: ‘de Editie’- worden de deelnemende ondernemers – hierna: ‘de deelnemers’ – gepresenteerd. Op de transacties met de deelnemers in de Editie, gelden naast de bovenvermelde Algemene Voorwaarden van City Cheques, tevens onderstaande aanvullende voorwaarden.

17.2 Publicatie c.q. openbaarmaking van de overeengekomen Editie vindt plaats zodra deze, naar het oordeel van City Cheques, gereed is in die zin dat er voldoende productiemateriaal is om een volwaardige Editie uit te brengen.

17.3 De deelnemer dient binnen 14 dagen na het eerste verzoek van City Cheques meerdere foto’s die voldoen aan de door City Cheques aangegeven specificaties alsmede een bijbehorende tekst aan te leveren. Bij gebreke van tijdige toezending of indien foto’s en/of tekst naar het professioneel oordeel vanCity Cheques niet voor publicatie/reproductie vatbaar is/zijn, is City Cheques gerechtigd zelf een vervangende tekst op te stellen en/of een vervangende (archief)foto te plaatsen. Alle aldus door City Cheques ontvangen en vervaardigde bestanden (tekst, foto’s of anderszins) blijven haar eigendom.

17.4 City Cheques is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of omissies in de op te stellen Editie. City Cheques is evenmin gehouden tot het aanbrengen van wijzigingen in de Editie noch een reeds verschenen/gepubliceerde Editie terug te nemen en/of rectificeren. City Cheques is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het feit dat deelnemers de condities waartegen zij deelnemen wijzigen c.q. hun deelname geheel staken. Deze uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van fouten en/of omissies die het gevolg zijn van grove schuld en/of opzet van de hoogst leidinggevenden van City Cheques.

18.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18.1De rechtsverhouding tussen partijen is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Nederlandse rechter. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de rechtbank te Noord-Holland, locatie Alkmaar.